7. KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE DNI MONODRAMU - DEBIUTY 'Strzała Północy 2019'


Organizatorem Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum, Centrum Kultury 105, Pałacem Młodzieży i Polskim Radiem Koszalin. Festiwal odbędzie się w dniach 4-6 pazdziernika 2019 roku. Podczas festiwalu odbędzie się turniej monodramów. Zasady przeprowadzenia turnieju zawarte sa w regulaminie ustanowionym przez powołana przez organizatora radę artystyczna.

REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY
1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 4-6 pazdziernika 2019 roku na czterech scenach: Domku Kata -
tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105) Pałacu Młodzieży
(ul. Bogusława II 2) oraz Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).
2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie
w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.
3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.
4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.
5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery. Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.
6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: cztery (4) monodramy teatrów dramatycznych, dwa (2) teatrów tańca i dwa (2) monodramy/słuchowiska teatru radiowego.
7. Przedstawienia oceniać będzie publiczność, która głosując "kartami widza" (ilosciowa przewaga głosów) dokona wyboru monodramu do nagrody.
8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim przeliczeniu głosów publiczności i sporządzeniu protokołu oraz wręczy zwycięzcy finansową Nagrodę Główną za najlepsze przedstawienie (2.000- zł., wypłacone jako honorarium za wykonany spektakl).
9. Niezależnie od wyniku głosowania publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2019" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.


Postanowienia szczegółowe:
10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia i nagrania spektaklu na DVD.
11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3
z dopiskiem "Debiuty"
12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) - rider spektaklu - materiały reklamowe.
13. Do 30 lipca 2019 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.
14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl).
15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.
17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105. - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana - czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.


Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych
w czasie trwania turnieju.
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.
22. Radę artystyczną festiwalu tworzą: Barbara Dziekan (przewodnicząca rady) - aktorka, profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Aleksandra Dziurosz - dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, Zdzisław Derebecki - dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie i Marek Kołowski - autor projektu, dyrektor festiwalu, wydawca serwisu Monodram w Polsce. Wsparcie programowe festiwalu: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła - Teatr Polskiego Radia w Warszawie.
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
27. Bieżące informacje o Koszaliński Dniach Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora
i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 11.00 - 15.00.

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96
m.kolowski@interia.eu

Debiuty w monodramie 2019 Karta Zgłodszenia do turnieju monodramów.
Pobierz kartę zgłoszenia
7. NATIONWIDE MONODRAMA DAYS OF KOSZALIN - DEBUTS
‘Northern Arrow 2019’

We are happy to announce that the 7rd festival organised by our theatre will take place on 4-6th October 2019.
During the festival a monodrama debut tournament will be held. Both debuting actors, as well as directors, screenwriters, radio sound editors, dancers and chorographers debuting in this difficult discipline can compete for the Grand Prix and the Northern Arrow statuette awarded by the Jury for the best monodrama debut in 2019.

The monodrama debut tournament has an open form and it can feature one-person-shows registered by theatres, cultural institutions, independent artist groups, as well as individual artists. The tournament may be also attended by theatres of ‘live word’, radio, television and dance. The dates of first nights are of no significance - resumed performances can be also registered.

The Monodrama Days of Koszalin are organised by the Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz association of Koszalin, in cooperation with the Magistrate of Koszalin, Baltic Drama Theatre of Juliusz Słowacki, Centrum Kultury 105, Pałac Młodzieży and Polish Radio Koszalin (medial patronage).

The detailed terms of the monodrama debut tournament are provided in the rules and regulations available on the www.teatrdialog.koszalin.pl website, „monodrama festival” tab.

www.facebook.com/teatr.dialog
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz Domek Kata,
75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96.

Marek Kołowski - project author and festival director.
marco(at)monodramus.eu