5. KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE
DNI MONODRAMU - DEBIUTY
"Strzała Północy 2017"

Organizatorem 5. Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu - Debiuty jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum, Centrum Kultury 105, Pałacem Młodzieży i Polskim Radiem Koszalin. Festiwal odbędzie się 5-7 października 2017 roku. Zaproszone teatry będą prezentowały się na miejscowych scenach. Podczas festiwalu odbędzie się turniej monodramów. Zasady przeprowadzenia turnieju zawarte są w regulaminie ustanowionym przez powołaną przez organizatora radę artystyczną.

Pobierz kartę zgłoszenia

  REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY

1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 5-7 października września 2017 roku na trzech scenach: Domku Kata - tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105) oraz Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).
2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.
3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.
4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.
5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery. Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.
6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: cztery (4) monodramy teatrów dramatycznych, dwa (2) teatrów tańca i dwa (2) monodramy/słuchowiska teatru radiowego.
7. Przedstawienia oceniać będzie publiczność, która głosując "kartami widza" (ilościową przewagą głosów) dokona wyboru monodramu do nagrody.
8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim przeliczeniu głosów publiczności i sporządzeniu protokołu oraz wręczy zwycięzcy finansową Nagrodę Główną za najlepsze przedstawienie (2.000- zł., wypłacone jako honorarium za wykonany spektakl).
9. Niezależnie od wyniku głosowania publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2017" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.

Postanowienia szczegółowe:

10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia i nagrania spektaklu na DVD.
11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog"
im. Henryki Rodkiewicz 
75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3
z dopiskiem "Debiuty"
12. Przesyłka powinna zawierać: 
- wypełnioną kartę zgłoszenia 
- płytę DVD z rejestracją spektaklu (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych)
- rider spektaklu 
- materiały reklamowe.
13. Do 30 czerwca 2017 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.
14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl).
15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.
17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach: 
1. Domek Kata
- scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm.
  - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą)
- pianino 
- garderoba
- widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105.
- scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością
- czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą)
- garderoba
- widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
- scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana
- czarne otoczenie sceny
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą)
- garderoba
- widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych. 
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.
Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania turnieju.
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.
22. Radę artystyczną festiwalu tworzą: Aleksandra Dziurosz - dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, Wiesław Geras - dyrektor Wrocławskich i Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (przewodniczący rady), Zdzisław Derebecki - dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie i Marek Kołowski - autor projektu, dyrektor festiwalu. Wsparcie programowe: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła - Teatr Polskiego Radia w Warszawie.
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
27. Bieżące informacje o Koszaliński Dniach Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 11.00 - 15.00.
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz
75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, 
tel. (094) 342 52 96 
m.kolowski@interia.euMONODRAMA TOURNAMENT - DEBUTS - RULES & REGULATIONS

1. The monodrama debut tournament will take place on 5-7th October 2017 on three stages: (see point 17).
2. The invitation to participate in the tournament is intended for one-person theatres who have debuted in monodrama in one of four categories: actor, drama, director and/or chorographical debut, as well as radio drama sound or television drama edition.
3. The monodrama debut tournament has an open form and it can feature one-person-shows registered by cultural institutions, independent artist groups, as well as individual authors.
4. One-person theatres of dramatic, dance, radio and television types.
5. Debut monodramas regardless of their first night dates may be registered with the tournament. The tournament is a place of presentation of resumed monodramas.
6. The Jury shall qualify the following shows to the tournament out of the submitted performances: four (4) monodramas, two (2) one-person shows of dance theatres and two (2) television/radio dramas.
7. The performance shall be evaluated by the audience who will vote with the 'spectator cards' (quantitative majority of votes) and thus choose the monodrama to be awarded.
8. The Jury will announce their verdict upon counting the audience votes and preparing the report, as well as they will hand over the Grand Prix award for the best performance (PLN 2,000 paid as remuneration for the performance).
9. Regardless of the public voting result, the Jury shall grant the 'Northern Arrow 2017' award to the artist who in their opinion deserves a particular recognition. The Jury shall also grant other special awards: 'Award of Honour' for the participation in the festival, and 'Watch out for Rising Hope' for budding talents.

Detailed terms:

10. The Jury shall qualify monodramas to the tournament on basis of information provided in the Registration Form and the performance recorded on DVD.
11. Monodramas shall be sent until 15st June 2017 at the latest,
(according to date stamp) to the following address:
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog"
im. Henryki Rodkiewicz
75-002 Koszalin ul. Grodzka 3
with the 'Debuty' inscription on the envelope.
12. The package should include:
- filled-in Registration Form
- DVD with the performance (recorded with a single camera mounted on a tripod, stage lights on)
- performance rider
- marketing materials.
13. The theatres shall be informed of the decision of the Jury by 30th June 2017, whereupon in cooperation with each of the qualified theatres, the arrival, rehearsal and performance time details shall be agreed.
14. The organiser provides accommodation for two persons (actor and operator).
15. Organiser shall not reimburse any travel and equipment transport costs to the tournament participants. The theatres and artists invited to take part in the tournament (apart from the winner) shall not receive any remuneration.
16. The invited theatres shall be provided with support of voluntary workers.
17. The performances shall take place in stage rooms of the following parameters:
1. Domek Kata (ul. Grodzka 3, Koszalin).
- stage without recesses and beams, 8 m wide, 4 m deep, 3,5 m high up to the technical ceiling, elevated above the audience level by 40 cm.
- black stage surroundings, curtains and backstage at the back
- professional sound and lighting equipment (with operator)
- piano
- wardrobe
- audience size: 120 spectators
2. Small Scene, Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105, Koszalin). 
- stage dimensions 8x4 m (height 0,5-1 m), movable
- black stage surroundings, curtains at the back
- professional sound and lighting equipment (with operator)
- wardrobe
- audience size: 120-160 spectators
3. Small Scene, Bałtycki Teatr Dramatyczny (Plac Teatralny 1, Koszalin).
- scene size 5 x 4 m (3,40 to technical ceiling), wooden
- black stage surroundings
- professional sound and lighting equipment (with operator)
- wardrobe
- audience size: 70 spectators
During the preparation, show and dismantling, the stage shall be made available to the performing theatre together with the technical staff. No staging elements shall be provided. In case of a show necessitating different spatial arrangements than of a traditional stage, please notify thereof in the Registration Form.

Final provisions:

18. Costs of license fees and copyrights shall be borne by theaters performing their shows in the tournament.
19. The organiser reserves the right to publish in the media the film and photo materials created during the tournament.
20. The organiser reserves the right to invite theatres directly to the tournament or to cancel the tournament or amend the rules & regulations upon prior notifying the concerned parties.
21. Children theatres are excluded from the tournament.
22. The Jury of the festival is made up by: Aleksandra Dziurosz - Warsaw Dance Theatre, Wiesław Geras - Wrocław and Torun Meetings of One-Person Theatres (Head of Jury), Zdzisław Derebecki - Juliusz Słowacki Baltic Drama Theatre of Koszalin and Marek Kołowski - project author and festival director. Festival programme support: Ewa Wycichowska - Polish Dance Theatre of Poznań and Janusz Kukuła - Polish Radio Theatre in Warsaw.
23. The "Northern Arrow" statuette has been created by Maria Hempel-Dyblik, a sculptor from Lodz.
24. Medial patronage: Polish Radio Koszalin.
25. The formal part of the tournament shall be concluded by a report drawn up by the Jury. Any disputes potentially arising during the tournament shall not be settled after its conclusion.
26. The event shall be supervised by the Management of the Dialog Association.
27. The Registration Form can be downloaded at http://www.teatrdialog.koszalin.pl/, 'monodrama festival' tab.
28. Festival office: open Mon-Fri 11.00 - 15.00.
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz
ul. Grodzka 3, 75-002 Koszalin
phone (094) 342 52 96
m.kolowski@interia.eu

Download report card

:: Archiwum 2004 :: 2005 :: 2006 :: 2007 :: 2008 :: 2009 :: 2010 :: 2011 :: 2012 :: 2013

 
Napisz do nas: dialog@teatrdialog.koszalin.pl
jeśli masz jakiekolwiek pytania czy sugestie.
Copyright © 2003 Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog