5 lutego 2004 r.
"TEATR PRZY STOLIKACH"
"Wieczór wspó³czesnej poezji ukraińskiej"